Publikációk

A kutatás témakörében megjelent publikációk:
Szerkesztett kiadványok:

 1. Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából. Nyíregyháza, Bessenyei Könyvkiadó, 2002. 166 l. (szerk. P. Lakatos Ilona, szerzők: P. Csige Katalin, T. Károlyi Margit, P. Lakatos Ilona, Mizser Lajos, Révay Valéria, Szabó Géza)


 2. Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXII.) Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2004. 297 p. (szerk. P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


Cikkek, tanulmányok:

 1. Az általános iskolai tanulók helyesírásáról. (Szabolcs-szatmári anyag alapján) In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (OPI). Budapest, 1986. 249-57. (P. Lakatos Ilona)


 2. Nyelvjárási elemek a szabolcsi 10-14 évesek nyelvhasználatában. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). OPI Budapest, 1986. 273-86. (T. Károlyi Margit)


 3. Társadalmi rétegződés és nyelvhasználat Nyíregyházán. In: Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tom 11/D. Nyíregyháza, 1987. 121-9. (P. Lakatos Ilona)


 4. Alaktani nyelvjárási jelenségek a nyíregyházi beszélt nyelvből. In: Acta Academiae Paedagogicae. Nyíregyháza, 1990. 33-9. (P. Lakatos Ilona)


 5. Adalékok a Csűry-féle szamosháti é fonémához. In: Acta Academiae Nyíregyháziensis, Tomus 12\C. Nyíregyháza, 1990.41-50. (T. Károlyi Margit)


 6. A Nyíregyházán végzett szociolingvisztikai kutatások néhány eredménye. In: II. Dialektológiai Szimpozion (Szerk.: Szabó Géza), VEAB. Veszprém, 1990. 219-26. (P. Lakatos Ilona)


 7. A családi helyhatározóragok szociolingvisztikai vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. MNyj. XXX, 57-68. Debrecen, 1992. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 8. Alaktani jelenségek vizsgálata a névszók köréből a szabolcs-szatmár-beregi nyelvjárásokban. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tomus 13/C. Nyíregyháza, 1992. 13-21. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 9. Az igeragozás szociolingvisztikai és szóföldrajzi vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Nyitrai Nemzetközi Nyelvészeti Konferencia Előadásai (1992. Szeptember 17-18). Budapest, 1993. Hungarológia 3. 103-14. Nemzetközi Hungarológiai Központ. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 10. Studies in dialectal alterations of the nosth-eastern regions of Hungary. In: The First International Congress of Dialectologists and Geolingvists. Edited by Dezső Juhász and Sándor Rot. Budapest, 1993. 60. (P. Lakatos Ilona)


 11. Dialectological research in north-eastern regions of Hungary. In: The First International Congress of Dialectologists and Geolinguistics. Edites by Dezső Juhász and Sándor Rot. Bp., 1993. 54-5. (T. Károlyi Margit)


 12. Szóföldrajzi és szociolingvisztikai vizsgálatok Szabolcs-Szatmár megyében. In: A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Közleményei. 11. Nyíregyháza, 1993. 101. (P. Lakatos Ilona)


 13. Az iskolai végzettség mint szociolingvisztikai tényező. II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Egyetemi Kiadó. Veszprém, 1994. 95-6. (P. Lakatos Ilona)


 14. Adalékok a nemek szerinti nyelvhasználat kérdéséhez. In: II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia (1992). szerk. Lengyel Zsolt. Egyetemi Kiadó. Veszprém 1994. 96-8. (T. Károlyi Margit)


 15. Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a hagyományos paraszti életmód köréből. MNyj. XXXIII, 19-24. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 16. Szociolingvisztikai és változásvizsgálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1996. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Nyíregyháza, 1996. 190. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 17. Gondolatok egy most induló kutatássorozathoz. Szabolcs-szatmári Szemle, 1997. 486-93. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 18. A mai magyar nyelvváltozatok megítélése egy kérdőíves felmérés tükrében. 7. In: Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében I-II. Nyíregyháza, 1996. 341-50. (Szerk.: Székely Gábor-Cs. Jónás Erzsébet) (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 19. Kontaktusnyelvi jellemzők a Beregszászi Főiskola hallgatóinak nyelvhasználatában. Hetedik Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Szerk.: Polyák Ildikó. Bp., 1997. 199-203. (T. Károlyi Margit)


 20. Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a tájnyelvi frazeologizmusok köréből. In: Nyelvi változó - nyelvi változás (Szerk.: Sándor Klára), Szeged, JGYF Kiadó. 1998. 219-227. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 21. Változásvizsgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. III. Dialektológiai szimpozion (Szerk.: Szabó Géza, Molnár Zoltán). Szombathely, 1998. 238-245. JGYF Kiadó. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 22. Adalékok a beregszászi főiskolások identitástudatához. In: Kárpátalja. Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv 6. Szerk. Boros László. Nyíregyháza, 1999. 239-46. (T. Károlyi Margit-Szabó Géza)


 23. Adalékok a mező: mezeje tőtípus Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei használatához. Névtani Értesítő 21. Budapest, 1999. 391-95. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 24. Adalékok a tájnyelvi szókincs vizsgálatához egy tájnyelvi atlasz készítésének reményében. Magyar Nyelvjárások XXXVII. Debrecen, 1999. 357-365. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 25. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén végzett nyelvjárási kutatások eredményei. In: Útmutató a szabolcs-szatmár-beregi nyelvjárások tanulmányozásához. Szerk.: Révay Valéria, Nyíregyháza, 1999. 25-30. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 26. Módszertani útmutató. In: Útmutató a szabolcs-szatmár-beregi nyelvjárások tanulmányozásához. Szerk.: Révay Valéria, Nyíregyháza, 1999. 30-33. (P. Lakatos Ilona)


 27. Az északkeleti nyelvjárások jellemzői. In: Útmutató a szabolcs-szatmár-beregi nyelvjárások tanulmányozásához. (Főiskolai hallgatók számára) szerk. Révay Valéria. Nyíregyháza, 1999. 17-24. (T. Károlyi Margit)


 28. A nyelvjárási szövegek fonetikus lejegyzése. In: Útmutató a szabolcs-szatmár-beregi nyelvjárások tanulmányozásához. (Főiskolai hallgatók számára) szerk. Révay Valéria. Nyíregyháza, 1999. 34-37. (T. Károlyi Margit)


 29. A hármas határ mentén végzett nyelvjárási gyűjtések orvadatainak tanulságaiból. MNy. XCVI. (2000): 4: 469-74. (P. Lakatos Ilona)


 30. Identitás és nyelvhasználat a beregszászi magyar főiskola hallgatói körében. In: Borbély Anna (szerk.): Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. A 10. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest, 2000. 105-12. (T. Károlyi Margit-Szabó Géza)


 31. Az igeragozás vizsgálata kétnyelvű környezetben. Szociolingvisztikai vizsgálatok a hármas határ mentén. In: Borbély Anna (szerk.): Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. (A 10. Élőnyelvi Konferencia előadásai.) MTA Nyelvtudományi Intézet. Bp., 2000. 147-156. (P. Lakatos Ilona)


 32. Nyelvi változások két sajátos geopolitikai helyzetben lévő településen. In: Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének Évkönyve. Különszám. Szerk.: Papp György. Újvidék. 2001. 197-208. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 33. Funkciótúlbiztosítás a beszélt nyelvben nyelvjárási szövegek alapján. MNy. XCVIII. (2002) 2: 191-98. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 34. Nyelvi változások az északkeleti régióban a trianoni határ két oldalán. In. Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János (szerk.): Hungarológiai és dimenzionális szemlélet. Debrecen-Jyväskylä, 2002. 233-48. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 35. A nyelvi tudatosság és attitűd vizsgálata a beregszászi főiskola hallgatóinak különböző csoportjaiban. In. Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk. Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János. Debrecen Jyväskylä. 2002. 329-338. (T. Károlyi Margit)


 36. Trianon hatása a nyelvi változásokra 1-2. In. Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttmann Miklós (szerk.): IV. Dialektológiai szimpozion. Szombathely, 2002. 235-45. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 37. "Itt és ott". Identitástudat és nyelvi összetartozás-tudat kapcsolatáról. In.: Hajdú Mihály és Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest, 2003. 509-12. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 38. Attitűdvizsgálat kisebbségi beszélőközösségben In.: Hoffmann István és Kiss Tamás (szerk.): Köszöntő könyv Nyirkos István 70. születésnapjára. MNyj. XLI., 383-389. (2003) (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 39. Anyanyelvi tudat és tudatosság vizsgálata kisebbségi pedagógusjelöltek körében. In: Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medence régióiban. Szerk.: Cs. Jónás Erzsébet és Székely Gábor. MANYE-Bessenyei Könyvkiadó. Pécs-Nyíregyháza, 2005. 207-10. (T. Károlyi Margit)


 40. Hátrányos helyzet - pozitív attitűd (és ami mögötte van). In: Benő Attila és Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvi közösségek - nyelvi jogok. Kolozsvár, 2006. 207-221. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 41. A többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás lehetőségei a hármas határ menti korpuszban. Magyar Nyelvjárások 44. 2006: 83-96. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 42. A nyelvi változás vizsgálata családok generációinak összevetésében. In: (szerk.) Hoffmann István és Juhász Dezső. Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Nyelv, nemzet, identitás 3. Sorozat szerk. Maticsák Sándor. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Debrecen - Budapest, 2007: 227-35. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 43. Szirmok egy csokorhoz. Köszöntő könyv Péntek János tiszteletére. In: Nyelvek és nyelvváltozatok. Szerk.: Benő Attila, Fazekas Emese, Szilágyi N. Sándor. Kolozsvár. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványa. 4. 2007. II. 38-46. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 44. Rendszerváltás - nyelvi változás? In: Guttmann Miklós-Molnár Zoltán (szerk.) V. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2007. 199-206. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 45. Társadalmiság a területiségben. In: Zelliger Erzsébet (szerk.) Nyelv, területiség, társadalom. MNyTK 228. sz. Budapest, 2007. 300-309. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 46. Adalékok a kétnyelvűség és kettősnyelvűség kérdéséhez. In: P. Lakatos-Pethő (szerk.) Elméletek és módszerek. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2008. 47-58. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 47. A mai magyar nyelvváltozatok megítélése több időmetszetben. In: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. Szerk.: Karmacsi Zoltán és Márku Anita. PoliPrint, Ungvár, 2009. 74-82. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 48. Hátrányos helyzet - pozitív attitűd (és ami mögötte van). In: Szöveggyűjtemény I. (összeállította: Minya Károly). Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza. 2009. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 49. Nyelvhasználati változás - attitűdváltozás (panelvizsgálat az északkeleti nyelvjárási régióban). In: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia. Szerk.: Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga. Budapest-Dunaszerdahely-Nyitra, 2009. 53-63. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 50. A hármas határ mentén gyűjtött korpuszok feldolgozási lehetőségeiről. Köszöntő könyv Révay Valéria tiszteletére. Veszprém. 2010. 139-146. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 51. Nyelvföldrajzi ábrázolási technikák: hagyomány és újítás. Emlékkönyv Lizanec Péter tiszteletére. In: Jubileiumi kötet Lizanec Péter professzor 80. születésnapjára. Patent Kiadó. Ungvár. 2010. 428-440. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 52. Nyelvföldrajz: honnan hová? In: P. Lakatos-Pethő (szerk.): Elméletek és módszerek II. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2010. 37-56. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 53. A hármas határ menti korpusz informatizálásának előkészítési munkáiról. In: Kozmács István és Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére. Konstatin Filozófus Egyetem, Nyitra, 2011. 179-186. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 54. Egy nyelv(haszánlat)i mítoszról (?) a tények tükrében. In: Hires-László Kornélia-Karmacsi Zoltán-Márku Anita (szerk.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó-Hodinka Antal Intézet. Budapest-Beregszász. 2011. 157-164. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 55. A zsírosbödöntől a zsírosbögréig (Tájnyelvi lexémák dimenzionális ábrázolásának tanulságai). In: Baranyai Tünde (szerk.): "… könyvek által a világ …" Bura László 80. születésnapjára. Státus Kiadó, Szatmárnémeti. 2012. 120-128. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 56. Ilona P. Lakatos - Margit T. Károlyi - Edit Iglai: The Effects of the New Borders after the Versailles Peace Treaty on the Changes of the Language. Izsevszk. (megjelenés előtt)


 57. Többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás - dinamikus nyelvi struktúra. In: É. Kiss Katalin-Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Budapest. 2012. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit) (megjelenés előtt)


 58. A többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok típusai. In: P. Lakatos Ilona-Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek III. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2012. 35-53. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 59. Az új magyar nyelvjárási atlasz kutatási lehetőségei - mutatvány a nyelvi mentalitás területi-összehasonlító vizsgálatából. In: P. Lakatos Ilona-Pethő József szerk. Elméletek és módszerek 3. Tanulmányok a nyelv és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza. 2012. 25-35. (Iglai Edit)


 60. Regionális nyelvi tendenciák tér, ido? és társadalom metszéspontjában a hármas határ mentén. In: http://elsoszazad.elte.hu/iglai-edit-regionalis-nyelvi-tendenciak/ 2012.07.19. (Iglai Edit)


 61. Kognitív nyelvészet és dialektológia. Magyar nyelvjárások. 2012. (Megjelenés előtt) (Iglai Edit)


 62. Cognitive linguistic and dialectology. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Linguistica. 2012. (Megjelenés előtt) (Iglai Edit)


 63. A nyelvi mentalitás vizsgálata két határ menti régióban. Magyar Nyelvőr. 2012. (Megjelenés előtt) (Iglai Edit)